top of page

ALGEMEEN

Vragen? Bel ons even op 06 394 394 06

 

Vooropgesteld: Koken en eten bereiden is een creatieve bezigheid, dat wij in de keuken met swung en liefde doen. Wij houden echt van onze klanten, niet alleen omdat wij aan hen verdienen, maar het meeste nog omdat wij het fijn en leuk vinden mensen met catering, koken, diners en andere food gerelateerde zaken te kunnen 'ontzorgen".  Daar zijn wij goed in en daar houden wij echt van. Punt.

 

Echter, fouten maken wij allen. Wij gaan graag in gesprek met de klant om eventuele ontstane fouten recht te zetten, dan wel te herstellen.

Dit zijn de Algemene Voorwaarden die gelden voor de dienstverlening van CaroKookt, een initiatief van gevestigd op nieuwe Leliestraat 16a 1015SP Amsterdam, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 52252841. Bekend bij de belastingdienst onder BTW nummer 

1. Dienstverlening
1.1 Carokookt heeft als doelstelling:

- Levering van Catering op locatie

- Leveren van Privé diners op locatie Caro Kookt

- Verzorgen diners op locatie

- Geven van kook instructie/Workshop op locatie en bij CaroKookt. Bovenstaande valt onder " Levering"

- levering Chef dienst

1.2 en levering wordt bevestigd door een email met offerte

1,3 Na gehele betaling ontvangt men een betalingsbevestiging en Factuur. Voor vaste klanten gelden andere betaal voorwaarden.

1.4 Hiermee is de opdracht en levering bevestigd
1.5 Een opdracht is definitief als CaroKookt deze per e-mail aan je heeft bevestigd. Het staat CaroKookt te allen tijde vrij om een bestelling te weigeren.
1.6 Mocht het nodig zijn uw opdracht te cancelen of verschuiven? Spreken wij graag in goed overleg een nieuwe datum af voor de boeking.

DIENSTEN

Je kunt je opdracht tot twee (2) weken voorafgaand aan de dag van levering met betaling van 75% van de kosten annuleren via een whatsappje aan Caro op 07639439406 plus aanvullend een email aan info@carokookt.nl. Je krijgt dan een bevestiging. Na deze periode geldt niet het wettelijke “herroepingsrecht voor overeenkomsten die op afstand worden gesloten”, omdat de producten bederfelijk van aard zijn en niet kunnen worden teruggezonden.

Na deze 2 weken verschuiven wij de datum. Dit i.v.m. inkoop bederfelijke waar, voorraadbeheer en reeds vrijgehouden datum en afzeggen andere klanten voor deze datum ( gemiste opdracht)

Bij overmacht door externe omstandigheden zoals overlijden, weer, verkeer, uitbraak epidemie, oorlog of anders geven wij geen gelden retour maar verschuiven de datum in goed overleg. Dit ivm bederfelijke waar en inkopen van de ingrediënten. Caro Kookt behoudt zich het recht voor zelf anders te beslissen op persoonlijke gronden. Geboekte diners reeds betaald en nioet op tijd afgezegd vervallen.

 

2. Opdracht
2.1 Voordat je kunt bestellen, dien je je te aanvraag met de volgende gegevens in te dienen: je naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer. Je geeft daarmee toestemming dat deze gegevens worden gebruikt voor het beheer van je aanvraag en in het kader van de eventuele bezorging van je opdracht.


2.2 Je staat er jegens CaroKookt voor in dat de door jou verstrekte gegevens juist en volledig zijn. Eventuele wijzigingen in de gegevens dien je tijdig aan CaroKookt door te geven, omdat anders je bestelling of de afrekening niet goed kan gaan.

3. Intellectuele eigendomsrechten
3.1 Alle intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van onze website en onze dienstverlening berusten uitsluitend bij CaroKookt en/of onze licentiegevers.
3.2 Het gebruik dat je mag maken van de website en onze dienstverlening is beperkt tot hetgeen is bepaald op de website en in deze Algemene Voorwaarden.


3.3 Carokookt heeft het recht om je ingezonden bijdragen, zoals recensies, te gebruiken voor al haar huidige en toekomstige activiteiten. Voor zover op deze bijdragen intellectuele eigendomsrechten rusten, draag je deze onvoorwaardelijk en kosteloos aan Carokookt over. Voor zover mogelijk doe je daarbij tevens afstand van eventuele persoonlijkheidsrechten. Je staat er jegens CaroKookt voor in dat je het recht hebt om de ingezonden bijdragen ter beschikking te stellen en de rechten daarop zoals hierboven beschreven over te dragen.

4. Aansprakelijkheid

 

Aanvullend:

Allergiën en dieetwensen zijn de verantwoordelijkheid van de klant. Zoals vermeld op onze offertes en facturen, leveren wij geen noten vrije catering. Wij vragen ALTIJD naar dieet en eet wensen en overleggen en bevestigen dit altijd schriftelijk met de klant om vervelende situaties te voorkomen.


4.1 Aan de dienstverlening van CaroKookt wordt de uiterste zorg besteed en de maaltijden voldoen aan de daaraan in redelijkheid te stellen kwaliteitseisen en eisen van voedsel hygiëne.
4.2 CaroKookt garandeert echter niet dat de dienstverlening foutloos zal verlopen, volledig zal voldoen aan de opgegeven beschrijving en/of afbeelding, dan wel het door de gebruiker gewenste resultaat zal opleveren. CaroKookt geeft geen garantie indien eventuele gebreken (mede) zijn veroorzaakt door de gebruiker zelf of een derde en/of gebreken die zijn veroorzaakt door externe factoren of verkeerd of onkundig gebruik.
4.3 CaroKookt behoudt zich het recht voor indien nodig wijzigingen aan te brengen aan de af te leveren opdracht. Van significante wijzigingen zal je uiterlijk 1 dag voorafgaand aan de overeengekomen datum op de hoogte worden gesteld.
4.4 Eventuele klachten dien je meteen dan wel binnen redelijke termijn na aflevering te melden, onder duidelijke en volledige beschrijving van de klachten.
4.5 CaroKookt is niet aansprakelijk voor enige indirecte of gevolgschade die optreedt door of als gevolg van het gebruikmaken van onze dienstverlening dan wel uit de onmogelijkheid om gebruik te maken van onze dienstverlening. Deze beperking van de aansprakelijkheid geldt niet in geval van opzet of grove schuld van CaroKookt.
4.6 CaroKookt is niet aansprakelijk in geval van een situatie die te wijten is aan overmacht.
4.7 CaroKookt heeft het recht een reeds geaccepteerde bestelling uiterlijk 2 dagen voor de overeengekomen opdracht door middel van een e-mail bericht of telefonisch te annuleren, zonder daarvoor ten opzichte van jou aansprakelijk te worden.
4.8 Je bent zelf verantwoordelijk voor het gebruik dat je maakt van onze dienstverlening. (daaronder begrepen het gebruik dat wordt gemaakt door degenen met wie je de maaltijden deelt). Eventuele intoleranties voor bepaalde voedingsstoffen, allergieën en dergelijke behoren tot de risicosfeer van de gebruiker, ook als jij CaroKookt daarvan tevoren op de hoogte hebt gesteld, en CaroKookt kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele hierdoor ontstane schade en/of gezondheidsproblemen.
4.9 Je vrijwaart CaroKookt voor welke claim dan ook van jezelf of van derden op enige wijze voortvloeiend uit of verband houdende met het gebruik van onze dienstverlening.

 

Prive diners locatie Carokookt

No show:

Komt men zonder bericht niet opdagen voor een gepland diner, dan is dit een No Show.  Is het diner waarvan de datum is afgesproken en bevestigd met wederzijdse bevestiging ( email) en is het diner reeds betaald door klant, dan worden er geen gelden geretourneerd. dit i.v.m bederfelijke waar. Wij houden speciaal de geplande datum vrij , doen daar inkopen voor en bereiden de gerechten speciaal voor die lunch/diner.  Omdat wij op zeer korte termijn nooit vervangende klanten kunnen werven en etenswaar en gerechten bederfelijk zijn , worden deze niet bewaard of op andere manier verkocht.

5. Prijs, betaling en termijnen

Ten alle tijden leveren wij in goed vertrouwen. Wij hebben liever een goed gesprek dan inschakelen van een duerwaarder voor niet betaalde wel geleverde diensten.
5.1 De tarieven voor onze dienstverlening worden bekend gemaakt door middel van een offerte die u per email ontvangt
5.2 De verschuldigde betalingen voor de gegeven opdracht worden vooraf gaande de levering op onze bankrekening overgeboekt.. 
5.3 Betalingen worden niet teruggestort, behalve in geval van annulering van een bestelling op de wijze zoals op de website en/of in deze Algemene Voorwaarden bepaald, of zoals door Carokookt in goed overleg besloten.

5.4 Geleverde diensten worden per factuur per email aangeboden ter betaling. Afspraken zijn in alle redelijkheid en in vertrouwenafgesproken. Bij uitblijven betaling voor geleverde diensten volgt 1. een betalingsherinnering, 2. betalingsherinnering, 3. Aanmaning met incassokosten en wettelijke rente, 4. Inschakelen deurwaarder.

5.5 Termijnen van betaling zijn: Voor Prive diners en Kok op locatie en catering: Vooraf betalen. Voor chef diensten bij bedrijven:  1.Binnen 7 dagen na geleverde dienst.  Bij uitblijven betaling: 2.. een betalingsherinnering, 3. 2e betalingsherinnering, 4. Aanmaning met incassokosten en wettelijke rente, 5. Inschakelen deurwaarder.

 

6. Privacy
6.1 Carokookt verwerkt en bewaart de door jou opgegeven gegevens in het kader van onze dienstverlening en houdt zich daarbij aan de wettelijke regels over de bescherming van persoonsgegevens.
6.2 Je persoonsgegevens zullen niet aan derden worden verstrekt, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van onze dienstverlening dan wel indien wij daartoe op grond van de wet of een bevel van een bevoegde instantie verplicht zijn. we maken geen gebruik van cookies, die ons in staat stellen jouw computer te herkennen.
6.3 We bewaren en verwerken jouw persoonsgegevens zo goed als redelijkerwijs mogelijk is, rekening houdend met de huidige stand van de techniek.
6.4 Je hebt te allen tijde het recht om jouw persoonsgegevens die door ons bewaard worden in te zien, te corrigeren of te wijzigen. Daartoe kun je met ons contact opnemen via info@carokookt.nl.

 

7. Algemeen
7.1 Deze Algemene Voorwaarden en de inhoud van onze dienstverlening kunnen te allen tijde door ons worden aangepast. Ook hebben we te allen tijde het recht om onze dienstverlening stop te zetten.
7.2 Op deze Algemene Voorwaarden en onze dienstverlening is Nederlands recht van toepassing. De bevoegde rechter te Amsterdam is bij uitsluiting bevoegd om van eventuele geschillen kennis te nemen.
7.3 In het geval een of meer bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden nietig is en/of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. De nietige of vernietigde bepaling zal dan automatisch worden vervangen door een bepaling die zoveel mogelijk recht doet aan het doel van de nietige of vernietigde bepaling.
7.4 In het geval dat een of meer onderdelen of activa van de onderneming van CaroKookt worden overgedragen, heeft CaroKookt het recht om alle onderdelen van de website, daaronder begrepen eventuele bijdragen van gebruikers, en alle accounts, mede over te dragen.

 

Amsterdam, September 2023

bottom of page